GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-01-2024 09:47

Kaynarca Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Kaynarca Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Murat Kefli başkanlığında yapıldı. Kefli, toplantının açılış konuşmasında gaçtiğimiz ayın çalışmaları ve gündemdeki olaylar hakkında Meclis’i bilgilendirdi.  Aralarında Merkez Mahalle’de açılması talep edilen Akaryakıt istasyonu da bulunan 6 gündem madddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kaynarca Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

6 Gündem maddesinden 5’i kabul edildi, komisyon seçimleri yapıldı. Akaryakıt istasyonu talebi ise eksik evrak nedeniyle kabul edilmedi. Eksik evrak giderildiğinde daha sonra görüşülmek üzere rafa kaldırıldı. 

KAYNARCA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 2 OCAK 2024 SALI 

GÜNÜ SAAT 11:00’DA YAPTIĞI TOPLANTININ GÜNDEMİ

1.  Yoklama ve Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşması.

 

2. Gündemin Birinci Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi; Belediye  Meclisinin 2024 yılında yapacağı  toplantıların  gün ve  saatinin belirlenmesi, görüşmelerin kamera  ile  kayıt  altına alınıp alınmayacağı ve Meclisin tatilinin hangi ay yapılacağı hususunun görüşülmesi.

 

3. Gündemin İkinci Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi; Belediyemizde Zabıta Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Belediye Meclis Kararıyla 2024 yılında ödenecek maktu fazla çalışma ücreti miktarı, Meclise sunulan 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (K) cetvelinde yer alan Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak Brüt aylı Maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi hususunun görüşülmesi.

 

4. Gündemin Üçüncü Maddesi;  Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına Dair Yönetmeliğin 24'üncü maddesinin birinci fıkrası gereği (ı) Belediyeler ve Mahalli İdareler Birliklerinde  kullanılacak geçici işçi iş pozisyonları bu Kurum ve Kuruluşlar için Norm Kadro Standardı  Cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde  yirmisini geçmemek üzere  belirlendiğinden; 2024 yılı   içerisinde   Kaynarca   Belediyesinde   Çalıştırılmak   üzere (Hakan Osman YÜKSEL ve Hüseyin KAYA’nın sözleşmelerinin devamı amacıyla) 118 x  % 20 =23,6,  24 x 12=  284  adam  ay  olarak   hazırlanan   geçici işçi  vize  teklifi  hususunun görüşülmesi.

 

5. Gündemin Beşinci Maddesi;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi; Sebahattin YILMAZ tarafından 24.11.2022 tarih ve 4645 sayılı dilekçe ile Merkez Mahallesi, 3 pafta 14 ada 921 parsel 3729,84 m² parselde Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu tesisi yapmak istediğini bildirmiştir.

Merkez Mahallesi, 3 pafta 14 ada 921 parsel 3729,84 m² parsel için Toprak Koruma Kurulunca 11 Mayıs 2023 tarihli 186/10 numaralı karar ile oy çokluğu ile Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi 4 ada 421 nolu 3.729,84 m² yüzölçümlü parselde taşınmaz üzerine Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu yapılması amacıyla, Arazilerin mutlak tarım arazisi özelliğinde olduğu ancak arazi bütünlüğü ve alternatif alan bulunmaması sebebiyle; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13’üncü Maddesi kapsamında; Kamu Yararı Kararı alınmasıyla Bakanlığa sunulmasına müteakip; Toprak Koruma Projesi hazırlanması şartıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında uygun olduğuna; oy çokluğuyla kabulüne karar verilmiştir. Bu nedenle İlçemiz Merkez Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanda 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılmasına ilişkin kamu yararı kararı alınabilmesi ile ilgili teklif Belediye Meclisince yapılan işaretle oylama usulü neticesinde 05.12.2023 tarih ve 75 sayılı karar ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile karar verilmiş olup, İmar Komisyonunun 14.12.2023 Tarihli 2023/9 Sayılı Komisyon Raporu hazırlanarak Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

6. Gündemin Altıncı Maddesi;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan Mahallerde, yan bahçe çekme mesafelerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 12.07.2021 tarihli 7/370 sayılı meclis kararınca yayımlanan, Kırsal Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalara İlişkin Uygulama Yönergesinin 14’üncü maddesinin 5’inci fıkrasına istinaden uygulama yetkisinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne verilmesi ile ilgili teklif İmar ve Şehircilik Müdürü Vekili Mustafa KORKMAZ tarafından okundu. Belediye Başkanı tarafından konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmaması üzerine, Belediye Meclisince yapılan işaretle oylama usulü neticesinde, İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile karar verilmiş olup, İmar Komisyonunun 14.12.2023 Tarihli 2023/10 Sayılı ve 26.12.2023 Tarihli 2023/11 Sayılı Komisyon Raporu hazırlanarak Meclisin bilgisine sunulmuştur 

 

7. Gündemin Onbirinci Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu 25'inci Maddesi "Madde 25- İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur “(A Partisi Üye sayısı X 100 / Toplam Üye Sayısı sonucunda çıkan yüzdelik oran X 100 / Komisyon Üye Sayısı = A Partisinin Komisyonda Görevlendireceği Üye Sayısı) " hükmü gereğince, (3) üyeden oluşacak 2024 Yılı Denetim Komisyonuna gizli oylama usulü ile üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

Sedat BaltaSedat Balta